Offentlig innovasjon

Finansiering av innovasjon

Den faktor som hemmer innovasjon i størst grad er begrensningen i økonomisk finansiering, forteller Innovasjonsbarometeret 2018. 57% av norske og 63% av danske innovasjoner er fullstendig betalt av den samme kommunale kassen som sørger for å yte de lovpålagte tjenestene for sine innbyggere. I praksis vil det si at 6 av 10 innovasjoner finansieres over kommunens egne budsjetter og kan i verste fall gå utover de tjenestene som utføres til daglig på kort sikt.

Derfor er det på tide at den kommunale sektor med KS som en fanebærer, løfter sine medlemmers innovasjoner inn i et internasjonalt miljø. Bygg nettverk med andre tilsvarende lokale myndigheter i andre land, og la seg inspirere av innovasjoner ute i verden. Kommunene bør også delta på utlysninger under EU’s sektorprogram, som har uttalte mål om å involvere offentlig sektor i sterkere grad.

«Necessity is the mother of invention»

Når det er sagt viser også barometeret at en av tre mener trange økonomiske rammer hemmer innovasjoner, samtidig som en av fem nettopp mener dette fremmer innovasjon. Økonomi kan i så måte være et tveegget sverd. «Nød lærer naken kvinne å spinne» er en norsk variant av det engelske ordtaket «Necessity is the mother of invention». Det lar tankene falle på at de vanskelige oppgavene ofte motiverer til nyvinninger med formål å redusere utfordringene man befinner seg i.

Virkemidler for økt innovasjon i det offentlige

StimuLab

Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Midlene vi tildeler skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet og prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. Les mer

Offentlig sektor-ph.d.

Arbeidsgivere i offentlig sektor kan søke ordningen Offentlig sektor-ph.d. for ansatt som skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt. Prosjektet må være relevant for virksomhetens ansvarsområde. Les mer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Les mer

Offentlig-Privat Samarbeid

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger sammen med næringslivet.

Hva ser Innovasjon Norge og Forskningsrådet etter?

  • Større samfunnsutfordring: Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som omfatter flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.
  • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.
  • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger.
  • Samarbeid: Prosjekter som tar for seg en samfunnsutfordring som er aktuelle å få løst for flere offentlige aktører. Les mer

Midler til før-kommersielle anskaffelser

Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse der både bedrifter og forskningsorganisasjoner inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring. Les mer