DIP og StimuLAb

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

DIP er en åpen konkurransearena, hvor ulike innovasjonsprosjekter konkurrerer om støtte på bakgrunn av utvalgte kriterier. Hensikten med programmet er at norske virksomheter skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

De årlige budsjettrammene fra Nærings- og fiskeridepartmenetet avgjør hvor mange prosjekter som kan få støtte. Design og arkitektur Norge (DOGA) driver programmet og samarbeider med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge i vurdering og behandling av søknader.

Bakgrunn

I 2009 gjennomførte Synovate den landsomfattende næringslivsundersøkelsen Design Diagnose på vegne av DOGA (dengang Norsk Designråd). Undersøkelsen avdekket blant annet:

  • Kun 13 prosent av norske bedrifter gjennomfører brukerundersøkelser i tilknytning til sine innovasjonsprosesser.
  • Bedrifter som aktivt benytter designmetodikk i sine prosesser har mer enn dobbelt så høy innovasjonsgrad som andre bedrifter, uansett bransje.
  • Fire ganger så mange designbrukere søker om patentbeskyttelse, sammenlignet med bedrifter som ikke bruker designmetodikk i sine innovasjonsprosesser.

Regjeringen satser på DIP

I Innovasjonsmeldingen (Stortingsmelding nr. 7. 2008-2009) beskrev regjeringen sin satsning på designdrevet innovasjon. Regjeringen har siden årlig bevilget øremerkede midler til DIP, for å styrke næringslivets innovasjons- og konkurranseevne. "DIP vil blant annet, gjennom pilotprosjekter, bidra til økt kunnskap om prosesser og nytteverdi av designdrevet innovasjon. Gjennom informasjonsspredning skal dette stimulere næringslivet til økt satsing på denne metodikken."

Videreformidling av erfaringer og resultater

Et viktig aspekt ved DIP er at den enkelte bedrifts erfaringer skal komme resten av næringslivet til gode. For å sikre denne informasjonsspredningen er det er forutsetning at bedriftene som mottar midler deler all informasjon og dokumenter knyttet til DIP-prosjektet etter at det er avsluttet.

Etter hvert som resultatene foreligger følger DOGA opp hvert enkelt DIP-prosjekt. Kunnskapen og erfaringene deles gjennom publikasjoner, seminarer, foredrag og workshops, både i regi av DOGA og gjennom DIP-bedriftenes nettverk. Les om DIP-prosjektene

Ta gjerne kontakt med:

Celina Røstgård Flatner

Rådgiver Fremtidens produksjon

(+47) 401 03 552

crf@doga.no

Tarald Trønnes

Seniorrådgiver

(+47) 408 87 608

tt@doga.no


Dette er StimuLab

StimuLab stimulerer til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

StimuLab er et samarbeid mellom Difi og DOGA, og ble prøvd ut i 2016 og 2017. Fra 2018 er StimuLab en permanent satsing fra regjeringen på innovasjon i offentlig sektor.

Les mer om hvordan ditt prosjekt kan bli med i StimuLab

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Vi tilbyr tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Sammen med statlige virksomheter eller kommuner og det private markedet, skal vi teste ut nye måter å jobbe på, i prosjekter som skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom to stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

Prosjektene vi samarbeider med blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.

Les mer om hvordan dere kan delta

Arbeidsmetode

Prosjektene som får tildelt midler og kompetanse gjennom ordningen, forplikter seg til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt, gjerne i samarbeid med andre offentlige aktører og sammen med eksterne leverandører.

Prosjektene skal følge vår metode den triple diamanten, som tilrettelegger for en åpen og helhetlig utforsking av problemfeltet, blant annet for å unngå utvikling basert på antakelser. Diagnosefasen resulterer i en felles forankret problemforståelse og en strategisk plan og målbilde for videre utvikling av en ny tjeneste, prosesser eller systemer.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i brukernes behov, søke å løse komplekse problemstillinger i fellesskap, utforske mulighetsrommet og legge til rette for implementering for å hente ut gevinster av innovasjonsarbeidet.

Difi + DOGA = StimuLab

StimuLab er et oppdrag til Difi fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som samarbeider med DOGA for å sikre tverrfaglig kompetanse i arbeidet. I fellesskap kan vi utnytte hverandres kompetanse, og oppnå mer sammen enn ved å jobbe hver for oss. Med Difis brede forvaltningskompetanse og DOGAs design- og innovasjonskompetanse, utfyller vi hverandre og kan tilby tverrfaglige støtte, råd og veiledning til prosjektene vi samarbeider med.

Les mer om de åtte prosjektene som startet opp i 2016 og 2017

Ta gjerne kontakt med:

Benedicte Wildhagen

Seniorrådgiver design

(+47) 976 95 159

bw@doga.no

Nyttige lenker

Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle

Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle skal fremme nyskaping, og bidra til verdiskaping i utvikling av inkluderende produkter, tjenester og omgivelser i offentlig og privat sektor.

Programmet ble etablert i 2005 av Norsk Designråd og er et av flere tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming.

Overordnet mål

Programmets målsetting er å bidra til et mer inkluderende samfunn der produkter, tjenester og omgivelser er utformet med fokus på menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Programmet skal fremme nyskaping i norske virksomheter og synliggjøre behovet for og potensialet i produktløsninger utviklet ut fra prinsippet om universell utforming.

Et viktig mål er å bistå norsk industri og næringsliv med å anvende design som innovasjonsutløsende verktøy basert på en brukersentrert tilnærming.

Hovedaktiviteter

Kunnskapsformidling, kompetanseoverføring og synliggjøring av Design for alle som strategi for brukersentrert innovasjon - rettet mot industri og næringsliv, designere, produktutviklere, utdanning og offentlig premissgivere (ulike kanaler og virkemidler).

Noen av programmets viktigste aktiviteter:

Innovasjonsprisen for universell utforming

Deles ut hvert tredje år med hensikt å hedre virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Les mer og se video fra tidligere vinnere.


Ta gjerne kontakt med:

Jannicke Hølen

Programleder Innovasjon for alle

(+47) 905 62 909

jh@doga.no


Victoria Høisæther

Rådgiver Innovasjon for alle

+47 977 23 214

vh@doga.no