Innovasjon Norge

Tilskudd til innovasjonskontrakter

Samarbeider du med en kunde om et innovativt prosjekt som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter gir finansiell risikoavlastning.

Små og mellomstore norske bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Innovasjonskontrakter har løpende søknadsfrister. Les mer

Tilskudd til miljøteknologi

Trenger du å prøve ut dine miljøteknologiløsninger og gjøre produktet klart for et større marked? Vi kan være med å finansiere ditt pilot- og demonstrasjonsanlegg.

Utvikling av ny miljøteknologi er krevende, og steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en kritisk fase. Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høye og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. Vi kan ta en del av risikoen gjennom Miljøteknologiordningen.

Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder. Les mer

EU-finansiering

Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Små, mellomstore og store bedrifter kan søke om EU-finansering. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital. Les mer om EU-finansiering

Tilskudd til bioøkonomiprosjekter

Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter.

Både små og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser kan få finansiering. Les mer

Innovasjonslån

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

Innovasjonslån er i hovedsak et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet gjelder også store bedrifter. Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål.

I småbedrifter og i store bedrifter i distriktene er det også anledning til toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr.

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta lån.

Vi kan normalt finansiere inntil 50 prosent av kapitalbehovet. Les mer

Regionale distriktsmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger.

For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet. Regionale distriktsmidler er hjemlet i politiske retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området. Les mer