Miljødirektoratet

De siste 100 år har ført til følgende endringer:

Temperaturen har steget.

Nedbørsmønstre har endret seg.

Smeltende snø og is har påvirket både vannkvalitet og vanntilgang flere steder.

Permafrost har tint.

Havet har blitt varmere, havnivået har steget og havet har blitt surere.

Det er også observert endringer i ekstremvær siden 1950, og vi har opplevd flere episoder med ekstremtemperaturer, ekstremnedbør og ekstreme havnivåer.

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

Neste ordinære Klimasats-utlysning kommer i november 2019, med søknadsfrist 15. februar 2020. Ordinære Klimasats-søknader kan ikke sendes inn før i november.

Fylkeskommuner, kommuner og (fylkes-)kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler. De kan søke sammen eller hver for seg. Et prosjekt kan få inntil 12 millioner kroner i støtte. Støtten kan dekke maksimalt 75 prosent av kostnadene. En søker kan sende inn flere søknader. Les mer

Tilskudd til klimatilpasningstiltak

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2019 satt av 6,4 mill. kroner til ordningen.

Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Les mer